ติดต่อสอบถาม

 งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680

ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์/โทรสาร 0 4297 0048

Loading