วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายการบทความ

# TITLE PAGES
1 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Rajabhat Maha Sarakham University Journal
Rajabhat Maha Sarakham University Journal

Read More |  Full Paper Download 

1 – 20
2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนํ้าคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
พระอธิการไสว ถาวโร (รัตนภักดิ์)1 และพัชรี ศิลารัตน์2
Residents’ Participation in Local Developments of Tambon Namkham Municipality in Muang District, Si Sa Ket Province
Phra Athikarn Sawai Thavaro (Ratanaphak)1 and Patcharee Silarat2

Read More |  Full Paper Download 

103 – 112
3 การศึกษาหลักสูตรแฝงในบรรยากาศชั้นเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ภูษิต บุญทองเถิง
A Study on the Hidden Curriculum in Classroom Atmosphere of the Basic Education Level In the Teaching Profession Development Network Schools of Rajabhat Maha Sarakham University
Poosit Boontongtherng

Read More |  Full Paper Download 

21 – 38
4 ศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองกอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
พัชฎาภรณ์ แสงทามาตย์
Potential to Product Community Development by Participation Under the philosophy of Sufficiency Economy, Ban Nong Kong, Ban Phue District, UdonThani
Patchadaporn Sangtamat

Read More |  Full Paper Download 

39 – 52
5 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ในวิชาฟิสิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
อินทร์ สีหะวงษ์1 พัฒนสุข ชำนินอก2 และธีรวุฒิ เอกะกุล3
The Development of Learning Management by UsingScientific Argumentation in Physics for Mathayomsuksa 4 Students
In Sehawong1, Pattanasuk Chamninok2 and Theerawut Akakul3

Read More |  Full Paper Download 

53 – 64
6 ปัญญาภายในกับการสร้างจิตสำนึกรักและศรัทธาต่อวิชาชีพครู
จันทร์เพ็ญ ภูโสภา1 และพรรณวิไล ดอกไม้2
Inner Wisdom for Creating Consciousness to Growth in Mindfulness and Faithfulness through Professional Teacher Mind
Janphen Phusopha1 and Panwilai Dokmai2

Read More |  Full Paper Download 

65 – 76
7 การดำเนินงานตามมาตรฐานการดูแลนักเรียนประจำที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของบุคลากรในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วรัญญา นันทา1 และสฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร2
The Operation Based on the Standards of Help-Care for Students Affecting Satisfaction of Personnel in Sueksa Song Khro Schoolsin the North Eastern ReRegion of Thailand
Waranya Nanta1 and Saritpong Limpisathian2

Read More |  Full Paper Download 

85 – 94
8 เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธกับการสร้างเสริมความมั่นคงของครอบครัวพ่อ-แม่มือใหม่
ธงชัย สิงอุดม
Buddhist Economics and the Strengthening of the New Parents
Thongchai Singudom

Read More |  Full Paper Download 

95 – 102
9 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนํ้าคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
พระอธิการไสว ถาวโร (รัตนภักดิ์)1 และพัชรี ศิลารัตน์2
Residents’ Participation in Local Developments of Tambon Namkham Municipality in Muang District, Si Sa Ket Province
Phra Athikarn Sawai Thavaro (Ratanaphak)1 and Patcharee Silarat2

Read More |  Full Paper Download 

103 – 112
10 กลวิธีการสอนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ในศตวรรษที่ 21
ปรัชพร พันหลง1 อารีรักษ์ ศรีวราพงศ์2 ศราธรณ์ หมั่นปรุ3 อมรรัตน์ พุมมา4 และวรัญญา โอภาษี5
Efficient Teaching Strategies for Improving English Reading Skills of EFL Learners in the 21st Century
Patchaporn Phanlong1, Areerak Sriwarapong2, Sarathorn Munpru3, Amonrat Pumma4 and Waranya Opasee5

Read More |  Full Paper Download 

113 – 129
11 การจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพประชากรวัยทำงานด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น
รักขณา สิงห์เทพ1 ประภัสสร ปรีเอี่ยม2 และวิมลมาศ ปฐมวณิชกุล3
Healthy Risk Management of Working People by Local wisdom in Khon kaen province
Rakhana Singtep1 Prapatson Preeiam2 and Wimolmas Patomwanikul3

Read More |  Full Paper Download 

129 – 142
12 การพัฒนาวิถีความเป็นประชาธิปไตยของประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
กชพร ประทุมวัน1 สัญญา เคณาภูมิ2 เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร3 และ ภักดี โพธิ์สิงห์
Developing of People’s Democratic Way of Life in Upper Northeastern, Thailand
Kodchaporn Prathumwan1, Sanya Kenaphoom2, Saowalak Kosolkittiamporn3 and Pakdee Phosing4

Read More |  Full Paper Download 

143 – 154
13 การพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเสบียงบุญเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชน ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
กิตติชัย พิมพ์จ่อง1 อวยชัย วะทา2 และประภัสสร ปรีเอี่ยม3
Innovation a network of sabiengboon Youth to create a youth immunity of Tambon Bo Yai, Amphoe Borabu, Mahasarakham Province
Kittichai Pimjong1, Auychai Wata2 and Prapatson Preeiam3

Read More |  Full Paper Download 

155 – 166
14 การพัฒนากระบวนการวิจัยและเสริมสร้างการคิดไตร่ตรองด้านศาสตร์การสอนของนักศึกษาครู
สมาน เอกพิมพ์1 สมปอง ศรีกัลยา2 และชัยวัฒน์ สุภัควรกุล3
Development of Research Process and Enhancing on Pre-service Teachers’ Reflective Thinking of Pedagogical Knowledge
Samarn Ekkapim1, Sompong Srikunlaya2 and Chaiwat Supakworakul3

Read More |  Full Paper Download 

167 – 180
15 การนำมาตรฐานการให้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาว มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานด้านคุณภาพการบริการในธุรกิจโรงพยาบาลสไตล์โรงแรมของโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
วาทฤต อานันทนสกุล1 และปรีดา ไชยา2
The Alignment of Five-Star Hotel Service Standard in the Service Quality Operations of Hospitel Business: Bangkok Hospital Khonkaen
Watit Arnanthanasakul1 and Preeda Chaiya2

Read More |  Full Paper Download 

181 – 190
16 แนวทางพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาสามปี กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลนํ้าเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ทัศนีย์ เพียรสร้าง1 ปาริชา มารี เคน2 และกตัญญู แก้วหานาม3
Development Guidelines for Three-Year Development Plan : Case study of Non Nam Klieng Sub-district Municipality, Sahatsakhan District, Kalasin Province
Tatsanee Peansang1, Parisha Marie Cain2 and Kathanyoo Kaewhanam3

Read More |  Full Paper Download 

191 – 201
17 สมรรถนะทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์และความสำเร็จขององค์กรของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย
มณิสรา สนั่นเอื้อเม็งไธสง
The Relationship between Human Resource Competency and Organizational Success of Private Hospitals in Thailand
Manisara Sananuamengthaisong

Read More |  Full Paper Download 

201 – 211
18 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การวิเคราะห์กลุ่มพหุ
พงศ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์1 ไพศาล วรคำ2 และอรัญ ซุยกระเดื่อง3
The Factors Influencing Health Literacy for the Students in Secondary Schools under the Basic Education Commission in Northeast of Thailand : a multi-group Analysis
Pongtorn Popoonsak1, Paisarn Worakham2 and Arun Suikraduang3

Read More |  Full Paper Download 

211 – 223
19 การพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามหลักการสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิด (OLEs) ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นพวรรณ ทะวะลัย1 และ ไชยยศ เรืองสุวรรณ2
The Development of Web-based Courseware Based on Open Learning Environment Principles to Enhance Creative Thinking for Mathayomsuksa 3 Students
Noppawan Tawalai1 and Chaiyot Ruangsuwan2

Read More |  Full Paper Download 

223 – 233
20 แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะของพนักงานเทศบาลตำบล ในเขตอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
ไพลิน วารีขันธุ์1 สิรินดา กมลเขต2 และปาริชา มารี เคน3
A Guidline of Performance-based Human Development of Subdistrict Municipality Personnelin Dong Lunag District, Mukdahan Province.
Pailin Wareekhan1, Sirinada Kamolkhet2 and Parisha Marie Cain3

Read More |  Full Paper Download 

233 – 243
21 การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
เทพสุดา แพงจันทร์ศรี1 จำเนียร พลหาญ2 และกมล ตราชู3
The Development of Visionary Leadership Indicators and Evaluation Criteria for Municipal School Principals
Thepsuda Phaengchansri1, Chumnain Pollaharn2 And Kamol Trachoo2

Read More |  Full Paper Download 

243 – 260
22 การพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะที่มีการจัดกิจกรรมแตกต่างกัน ตามระดับความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
จักรพันธุ์ หารวิชา1 ประวิทย์ สิมมาทัน2 และพงศ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์3
The Development of an Adaptive Web-Based Instruction With The Differential Activities According to The Learning Level of Undergraduates
Jakkapan Hanwicha1 Prawit Simmatun2 and Phongsatron Phopoolsuk3

Read More |  Full Paper Download 

261 – 271
23 บุพปัจจัยการพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษโดยใช้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของครูในชั้นเรียนรวม
ประภัสสร ปรีเอี่ยม สอน โฮมแพน และ มนูญ เพชรมีแก้ว
Antecedentes of Children with Special needusing Augmentation Techniques to learn From Action learningin Enhance the Potentiality of Teacher Performance Inclusive School
Prapatsorn Pee-iam Sorn Hompan and Manoon Phechmikaew

Read More |  Full Paper Download 

271 – 280
24 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับกลางของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลำดวน ดวงคมทา1 สัญญา เคณาภูมิ2 และภักดี โพธิ์สิงห์3
A Developmental Model of Administrative Competency that Effected to Working Efficiency of Middle Executives of Rajabhat University in the Northeast (Thailand)
Lamduan Duangkomtha1, Sanya Kenaphoom2 and Pakdee Phosing3

Read More |  Full Paper Download 

281 – 292
25 การพัฒนารูปแบบการประเมินการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ปรีชา การสอาด1 อรัญ ซุยกระเดื่อง2 และปิยะธิดา ปัญญา3
A Development of an Evaluation Model of Learning Management for Promoting Life Skill in the 21st Century for Junior high Students
Preecha Kansaart1, Arun Suikraduang2 and Piyatida Panya3

Read More |  Full Paper Download 

293 – 302
26 การพัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นันท์ปภัทร์ บรรณ์ติเจริญโชติ1 ปิยะธิดา ปัญญา2 และ อรัญ ซุยกระเดื่อง3
A Development of The Administrators Quality Evaluation Model for School of Under The Jurisdiction Office of Basic Education Commission
Nanpaphat Banticharoenchod1, Piyatida Panya2 and Arun Suikraduang3

Read More |  Full Paper Download 

303 – 312
27 การพัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นันท์ปภัทร์ บรรณ์ติเจริญโชติ1 ปิยะธิดา ปัญญา2 และ อรัญ ซุยกระเดื่อง3
A Development of The Administrators Quality Evaluation Model for School of Under The Jurisdiction Office of Basic Education Commission
Nanpaphat Banticharoenchod1, Piyatida Panya2 and Arun Suikraduang3

Read More |  Full Paper Download 

303 – 312
28 การศึกษาตัวแทนความคิด เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
วุฒิพงศ์ รารัตน์1 พรรณวิไล ดอกไม้2 และเนตรชนก จันทร์สว่าง3
The study of Representation in Chemical Bonding at the 10th Grade Students According to Learning Inventory Activities with Constructivist Theory
Woottipong Rarat1, Panwilai Dokmai2 and Natchanok Jansawang3

Read More |  Full Paper Download 

313 – 326
29 การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของการผลิตนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560
ธรินธร นามวรรณ1 กาญจน์ เรืองมนตรี2 และเพ็ญศิริ ทานให้3
Analysis of UnitCosts at Sirinthorn College of Public Health KhonKaen in 2017 Fiscal Year
Tharinthorn Namwan1 Karn Ruangmontri2 and Pensiri Thanhai3

Read More |  Full Paper Download 

327 – 338

Loading