วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1

Thai : กฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการขยะในประเทศสวิสเซอร์แลนด์: ศึกษา เปรียบเทียบกับประเทศไทย
English : Waste Management Law in Switzerland: A Comparative Study between the Thai and Swiss Legal Systems
ชาคริต ขันนาโพธิ์
Chakrit Khunnapo

1-10

 Download

2

Thai : การพัฒนานวัตกรรมที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีไทย
English : Suitable Innovation Development for Thai SMEs Business
ณิชยา ศรีสุชาต
Nichaya Srisuchart

11-19

 Download

3

Thai : การพัฒนาตัวบ่งชี้การส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
English : Developing Indicators of Promotion for the Professional Learning Community of Teachers of School under Mukdaharn Primary Educational Service Area Office.
ดาลุน บุญเพิ่ม, สมบัติ ท้ายเรือคำ
Daloon Boonperm, Sombat Tayraukham

20-30

 Download

4

Thai : ผลกระทบของบรรยากาศในการทำงานเชิงสร้างสรรค์ที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
English : The Effects of a Creative Job Climate on Job Performance of Account¬ants in the Northeast of Thailand
ธราพร บุตรสาร, ญาณินท์ ตั้งภิญโญพุฒิคุณ, ไตรรงค์ สวัสดิกุล
Taraporn Butsan, Yanin Tangpinyoputthikhun, Trairong Swatdikun

31-41

 Download

5

Thai : การพัฒนาโปรแกรมเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางดิจิทัลของนักเรียนระดับประถมศึกษา
English : Development of a Digital Intelligence Quotient Program for Elementary School Students
ธีรวัฒน์ รูปเหลี่ย, สมบัติ ท้ายเรือคำ
Theerawat Roopleam, Sombat Tayraukham

42-53

 Download

6

Thai : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ที่ส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เส้นขนาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
English : Development of Mathematics Learning Activities using Inquiry Approach 5E to Mathematical Reasoning Abilities on Parallel Lines for Mathayomsuksa 2
นงค์เยาว์ นามไธสง, นงลักษณ์ วิริยะพงษ์, มนชยา เจียงประดิษฐ์
Nongyao Namthaisong, Nongluk Viriyapong, Monchaya Chiangpradit

54-64

 Download

7

Thai : การวิเคราะห์วารสารทางการพยาบาลไทย ปี พ.ศ.2554 – 2559
English : A Content Analysis of Nursing Journals from 2011 to 2016
นรากร พลหาญ,ณัติยา พรหมสาขา ณ สกลนคร
Narakorn Ponharn, Nuttiya Prommasaka Na Sakonnakhon

65-74

 Download

8

Thai : การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อตนเองตามการปลูกฝังจริยธรรมด้วยเหตุผลของโคลเบิร์กสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
English : The Development of a Self-Responsibility Promotion Programe with Kohlberg Moral Reasoning for Mathayomsuksa 2
ทับทิม ประมูลจะนัง, สมบัติ ท้ายเรือคำ
Thupthim Pramoonjanang, Sombat Tayraukham

75-84

 Download

9

Thai : ความสัมพันธ์ระหว่างการประชาสัมพันธ์เชิงรุกกับภาพลักษณ์องค์กรของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
English : The Relationship between Proactive Public Relations and Organiza¬tional Image of Hotel Businesses in Thailand
ปิยณัฐ ไชยกุล, สุมิตรา จิระวุฒินันท์, ชุติมา เรืองอุตมานันท์
Piyanat Chaiyakul, Sumittra Jirawutthinan, Chutima Ruenguttamanan

85-95

 Download

10

Thai : นโยบายยางพารากับการปลูกยางพารา : นัยจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
English : Para-rubber Policies with Para-rubber Plantations : Implication from the Three Southern Border Provinces
บัญชา สมบูรณ์สุข, ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์, ไชยยะ คงมณี
Buncha Somboonsuke, Purawich Phitthayaphinant, Chaiya Kongmanee

98-108

 Download

11

Thai : เส้นไหมใยฝ้ายภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ความเป็นเอกลักษณ์ในจังหวัดศรีสะเกษ
English : Silk Cloth, Cotton Fiber : from Local Wisdom to Sisaket Identity
พัชรา ปราชญ์เวทย์, ญาณิศา ศรีบุญเรือง, นิตยา มณีนิล, ชลธิชา โรจนแสง
Patchara Pratwet, Yanisa Sriboonruang, Nittaya Manenin, Chonthicha Rojanasang

109-118

 Download

12

Thai : การสังเคราะห์งานวิจัยด้านบริหารการศึกษาในจังหวัดอุดรธานี
English : Research Synthesis of Education Administration in Udon Thani Province
ยุธยา หมื่นสาย
Yutthaya Muensai

119-132

 Download

13

Thai : การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของเยาวชนในพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเลย
English : Local Wisdom Learning Resources for Youths in the Museum of Art&Culture of Loei
ศักดิ์ชาย พวงจันทร์
Sakchai Phuangjan

133-142

 Download

14

Thai : ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการจัดการตลาดนัดของหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และเอกชน
English : Key Success Factors for Managing Government, Community and Private Sector Bazaars
โศจิลักษณ์ กมลศักดาวิกุล
Sojiluk Kamonsakdavikul

143-154

 Download

15

Thai : การศึกษาผลกระทบของการเปิด – ปิดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียนต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
English : Effects of ASEAN Semester Begin and End Times on Undergraduate Level Educational Arrangement at Mahasarakham University
สวัสดิ์ วิชระโภชน์
Sawat Wicharapote

155-181

 Download

16

Thai : การพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
English : Research Competency Development of Students in a Teaching Profes¬sion Program at Rajabhat Maha Sarakham University through STEM Education
อพันตรี พูลพุทธา
Apantee Poonputta

182-191

 Download

17

Thai : ประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในเขตจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์
English : The Working Effectiveness of Staff of The Cooperative Auditing Department in The Roi-Gaen-Sarasin Group
อมร โททำ
Amorn Thotham

192-204

 Download

18

Thai : แนวทางการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
English : Teacher Development in English Learning Management for Roi-Et Pri¬mary Educational Service Office Area 2
อัจฉราภรณ์ สิงห์สม, ธัชชัย จิตรนันท์
Acharaporn Singsom, Thatchai Chittranun

205-216

 Download

19

Thai : การพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการใช้เกมตามทฤษฎีพหุปัญญา
English : Developing Multiple Intelligence Theory-Based Games to Enhance Grade 4 Students’ Vocabulary Learning
อิศรีย์ มนีวิโรรจน์, อินธิสาร ไชยสุข
Isaree Maneewirorod, Intisarn Chaiyasuk

217-226

 Download

20

Thai : การพัฒนาโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความทุ่มเทในการจัดการเรียนรู้ของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
English : Development of a Causal Model Influenced Learning Management Com¬mitment of Secondary Education Teachers under The Office of Basic Education Commission in Northeast Thailand.
ชาญชัย สิทธิโชติ, สมบัติ ท้ายเรือคำ
Chanchai Sitthichot, Sombat Tayraukham

227-240

 Download

21

Thai : มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมผู้นำท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้หลักธรรมาภิบาลและหลักเศรษฐกิจพอเพียง
English : Legal Measures to Supports ‘ Local Leaders’ with Sustainable Development Concepts, Good Governance and Sufficiency Economy Framework.
พนารัตน์ มาศฉมาดล
Panarat Machamadol

241-255

 Download

Loading