วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์

ปีที่ 40, ฉบับที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม),
เลขที่ฉบับ 158, ปี 2561
1.  การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกรรมการอิสระและการจัดการกำไรของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย
ธิคุณ สุภาสัย และ ดร. ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง

1 – 22
2.  แบบจำลองสมการโครงสร้างคุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์ต่อความพึงพอใจและความตั้งใจซื้อซ้ำของลูกค้า: กรณีศึกษาการซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์
สุชาติ ไตรภพสกุล
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง

23 – 52
3.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้แนวคิดการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ DevOps
สนิธพรรณ จิตตั้งสมบูรณ์ และ มฑุปายาส ทองมาก
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง

53 – 110
4.  ผลกระทบของการซื้อขายจากนักลงทุนแต่ละประเภทต่อความผันผวนและการกระโดด ผลการศึกษาจากประเทศไทย
สุภารัตน์ ตันทนงศักดิ์กุล, ศิริมล ตรีพงษ์กรุณา, Marvin Wee และ Robert Brooks
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง

111 – 142
5.  บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวกับกลยุทธ์ของบริษัทในประเทศไทย
ขจรวุฒิ นำศิริกุล
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง

143 – 175

Loading