วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2565)

May – August 2022

Vol. 30 No. 2 (2022)

Loading