วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2565)

January – June 2022

Vol. 10 No. 1 (2022)

Loading