วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ส่วนหน้า

1.ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการมีส่วนร่วมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครต่อการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2.การสร้างแบบวัดรูปแบบการคิดทางคณิตศาสตร์และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการคิดทางณิตศาสตร์ เพศ ระดับผลการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ และสังกัดของโรงเรียนที่สำเร็จการศึกษา

3.การดำเนินงานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในกลุ่มเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.THE POTENTIAL DEVELOPMENT OF THE BUSINESS OF SMALL HOTELS IN DIGITAL ECONOMY AGE IN THAILAND

5.ผลกระทบของคุณภาพชีวิตการทำงานที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

6.ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าถึงบริการทันตกรรมของผู้สูงอายุจังหวัดสุพรรณบุรี

7.โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุความภักดีของลูกค้าชาวไทยต่อธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ

8.ปัจจัยที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันกับแรงงานต่างด้าว:กรณีศึกษาคนไทยในจังหวัดปทุมธานี

9.การศึกษาการกระจายเชิงพื้นที่รูปตัวแปรอักษรจ้วงดั้งเดิมที่ใช้ในคัมภีร์หมอชนเผ่าจ้วง : กรณีศึกษาคำหน้าที่

10.รูปแบบสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

11.การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

12.การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณลักษณะการเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

13.การรายงานข่าวอาชญากรรม…พล็อตละครจากชีวิตจริง

14.CROSSING THE BRIDGE OVER TROUBLED WATER:THE EUROPEAN UNION AND PEACEBUILDING IN MACEDONIA

ส่วนท้าย

ปกหลัง

 

Loading