วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการตลาดที่มีต่อความสำเร็จขององค์กรธุรกิจเครื่องดื่มในประเทศไทย

ณิชาภัทร ขันธ์โพธิ์น้อย, อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์, ขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย์

18-36

View All Issues 

Indexed in tci

Loading