วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2561

Table of Contents

บทความวิจัย

ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์, สุภาณี เส็งศรี, ชัยยงค์ พรหมวงศ์, มนตรี แย้มกสิกร
1-13
วิชัย นภาพงศ์, ชไมพร อินทร์แก้ว
14-25
Ahmad Nur Kamali, Wasant Atisabda, Ophat Kaosaiyaporn, Narongsak Rorbkorb
26-39
นิตยา ม่วงพะเนาว์, วาสนา กีรติจำเริญ
40-49
วิลาวัลย์ เทพจักร, สุรีย์พร สว่างเมฆ, มลิวรรณ นาคขุนทด
50-63
สิทธิชัย ทองมาก, วุฒิชัย เนียมเทศ, เรชา ชูสุวรรณ, ฤทัยชนนี สิทธิชัย
64-73
จุติมา บุญมี, ธนินทร์ สังขดวง, ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล
74-89
ชำนาญ เงินดี, สิทธิพร อินทุวงศ์
90-101
โซเฟีย แวหะมะ
102-116
เบญจพร กลิ่นสีงาม, ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ
117-131
วาสนา เภอแสละ, ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ, สุรี พฤกษ์ทวีศักดิ์
132-142
บุณยนุช ดิษกุล, ทัศนา หาญพล, น้ำทิพย์ วิภาวิน
143-154
Preud Bairaman, Sungworn Ngudgratoke, Nalinee Na Nakorn
155-161
Metta Kuning, Sarawut Chesoh, Kunwadee Srisuan, Muhamad Rifki Taufik, Pratistha Sharma, Supaporn Panatnachee, Mayuening Eso
162-169
ฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์, นฤมล จีนเมือง, นันทิยา โข้ยนึ่ง
170-178
พระวิจักร์ พงษ์พันธ์, ปัญญา เทพสิงห์, เก็ตวา บุญปราการ
179-189
ปัญญา เทพสิงห์, เกษตรชัย และหีม, เก็ตถวา บุญปราการ, เจตสฤทธิ์ สังขพันธ์
190-201

บทความวิชาการ

Fareeda Panjor
202-211
กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล, ปรัชญนันท์ นิลสุข
212-220

Loading