วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Vol 30, No 3 (2562)

Academic Services Journal, Prince of Songkla University

วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2562

Full Issue                                                                                                                                                                                                            ปกวารสาร ส่วนนำ

Table of Contents

บทความวิจัย

ศราวุธ สุวรรณวรบุญ, ธีร หฤทัยธนาสันติ์
เก็ตถวา บุญปราการ, เกษตรชัย และหีม
ปวีณา สุวรรณศรี, สุมาลี ชัยเจริญ
ศุภกร ยืนยง, สุมาลี ชัยเจริญ
ณัจยา แก้วนุ้ย, เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี, ณัฏฐิกา ศิลาลาย
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์, ชิดชนก เชิงเชาว์, เกษตรชัย และหีม
ธนาภา ช่วยแก้ว, สุดใจ จิโรจน์กุล
นิศารัตน์ ชยันต์นคร, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์
  PDF  98-109
Mareekee Madeng, Thanyapa Palanukulwong
  PDF  110-120
มาลี สบายยิ่ง
  PDF  121-127
ปณิธาน พิมลวิชยากิจ
  PDF  128-137
สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง, ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์
  PDF  138-152
นิมารูนี หะยีวาเงาะ, โซฟีนา ลาเม็ง, รอมซี แตมาสา
  PDF  153-164
วิไลวรรณ จันทร์เมือง, ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ
  PDF  165-181
วรุตม์ อินทฤทธิ์
PDF182-192
วีณา ฤทธิ์รักษา
  PDF  193-200
Bordin Waelateh, Eric A. Ambele, Yusop Boonsuk, Fa-ezah Wasoh
  PDF  201-209

บทความวิชาการ

กนก จันทร์ทอง
  PDF  210-219
วรภาคย์ ไมตรีพันธ์, ชวลิต เกิดทิพย์, วรลักษณ์ ชูกำเนิด
  PDF  220-227