วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2562)

First section

Front cover
Journal of Community Development (Humanities and Social Sciences)
Editorial Board
Journal of Community Development (Humanities and Social Sciences)
Editorial Note
Journal of Community Development (Humanities and Social Sciences)
Content
Journal of Community Development (Humanities and Social Sciences)

Research Articles

Validity and Reliability Resource Utilization in Dementia 3.2 Thai for Assessing Cost of Dementia Care
Nalinee N. Chuakhamfoo, Supasit Pannarunothai, Pudtan Phantunane, Anders Wimo, Linus Jönsson, Sirintorn Chansirikan

1-10

A Development of Collaborative Learning Process to Develop Sustainable Non-Smoking Behavior in Universities
Nipawan Charoenlak, Reongwit Nilkote, Metawee Duangjinda, Thanatporn Kongchai, Sukanya Uruwan, Wilaiwan Thongbaion

80-92

Back side

Regulations
Journal of Community Development (Humanities and Social Sciences)
Application
Journal of Community Development (Humanities and Social Sciences)
Editorial Board English
Journal of Community Development (Humanities and Social Sciences)
Back cover
Journal of Community Development (Humanities and Social Sciences)