วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2563)

First section

Front Cover
Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences)
Editorial Board
Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences)
Editorial Note
Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences)
Content
Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences)

Research Articles

An Analysis of Racism in Down Second Avenue (2011)
Suchinda Khayaidee, Todsapon Suranakkharin, Sasitorn Chantharothai

28-45

A Study of Potential and Development of Community Products in Mae Hong Son Province
Kasem Kunasri, Supareuk Tarapituxwong, Chutimun Sasong, Bupha Kumnuan

92-108

Back side

Regulations
Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences)
Application
Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences)
Editorial Board English
Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences)
Back Cover
Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences)