วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 8 ฉบับที่ 30 (มกราคม-มีนาคม 2563)

ปกวารสาร


บทบรรณาธิการ


สารบัญ


ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
(Leadership of School Administrators Affecting Effectiveness Schools to Thailand 4.0 of the Schools Under the Office of Sakon Nakhon Primary Educational Service Area 2.)

วีรชาติ กาญจนกัณโห, ละม้าย กิตติพร, เทพรังสรรค์ จันทรังษี
(Werachat Kanchanakanho, Lamai Kittiporn, Theprangsan Jantharangsee)


ความต้องการจำเป็นในการนิเทศภายในด้านวิชาการของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
(The need assessment for Academic Internal Supervision of Teacher in Nongkhaem District Office Under Bankok Metropolitan Administration)

นัตสวีร์ ทานไธสง, จุลดิศ คัญทัพ
(Natsawee Thanthaisong, Juladis Khanthap)


ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเรียนรู้ตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
(Administrative Factors Affecting Learning Effectiveness Based on the 21st Century Skills of Students in Schools under the Office of Sakon Nakhon Primary Educational Service Area 2)

ธีรพงศ์ อุปทุม, สายันต์ บุญใบ, ชรินดา พิมพบุตร
(Teerapong Ouppatum, Sayan Boonbai, Charinda Pimpabud)


รูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวคิดการจัดการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่สูงภาคเหนือตอนบน
(The Internal Supervision Model for Small-Size School under Office of Basic Education Commission Based on Educational Management Approach for Highland Area in Upper Northern Region)

วิไลลักษณ์ วชิรสกุลโชค, ประภาส ณ พิกุล, สุวดี อุปปินใจ, สมบูรณ์ อริยา
(Wilailuck Wachirasakulchok, Praphat Na Phikun, Suwadee Ouppinjai, Somboon Ariya4)


ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
(Organizational Culture Factors Affecting the Effectiveness of Personnel Administration in Schools under the Office of Secondary Educational Service Area 23)

ธนาพนธ์ ตาขัน, สุรัตน์ ดวงชาทม, วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์
(Tanapon Takun, Surat Dungchatom, Vijittra Vonganusith)


การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
(Participatory Management Affecting the Quality of Life of Teachers Under the Secondary Educational Service Area Office 10.)

ดวงสุดา ผาติอภินันท์, ดวงใจ ชนะสิทธิ์, อรพรรณ ตู้จินดา
(Duangsuda Phatiaphinan, Duangjai Chanasid, Oraphan Toujinda3)


ความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมพลังอำนาจครูกับการทำงานเป็นทีมของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ จังหวัดชลบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
(Relationship Between Empowerment and Teamwork of Teachers in Large and Extra Large Schools in Chonburi Province, Under The Secondary Educational Service Area Office 18)

ทิวา มีรัตน์, สนั่น ประจงจิตร, พร้อมพิไล บัวสุวรรณ
(Tiwa Meerat, Sanan Prachongchit, Prompilai Buasuwan)


ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และเขต 2
(Administrative Factors Affecting Chinese Language Management of Secondary Schools Under the Office of Secondary Educational Service Area 1 And 2)

ปิยวรรณ ภัทรพิบูล, อัจฉรา นิยมาภา, สนั่น ประจงจิตร
(Piyawan Phatharaphiboon, Achara NIyamabha, Sanan Prachongchit3)


สภาพ ปัญหา และประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม
(State, Problems and Effectiveness of Budget Administration in Schools Under Primary Educational Service Area Offices in Nakhon Phanom Province)

ระเบียบ สุวรรณมาโจ, ละม้าย กิตติพร, สุรพล บุญมีทองอยู่
(Rabeib Suwannamajo, Lamai Kittiporn, Surapon Boonmeethongyu)


ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาตะวันออก
(The Multi – Level Causal Model Of Factors Affecting The Academic Administrative On Small School In The Eastern)

ขวัญศิริ บุญสรรค์, ไพรัตน์ วงษ์นาม, ณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์
(Khwansiri Boonsan, Pairatana Wongnam, Natkrita Ngammeerith)


ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการทำงานของ กลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
(Transformational leadership of heads of learning department Affecting work effectiveness of Learning departments in schools under The office of secondary educational Service area 23)

สิทธิชัย อุสาพรม, ไชยา ภาวะบุตร, วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์
(Sittichai Usaprom, Chaiya Pawabutra, Vijittra Vonganusith3)


การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.: กรณีโรงเรียนบ้านนาแมด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
(Developing Morality and Ethics of Students in OBEC Moral School:A Case of Bannamad School, Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area Office 2)

อมรรัตน์ วงศ์ศรียา, วัฒนา สุวรรณไตรย์, รัชฎาพร พิมพิชัย
(Amornrat Wongsriya, Watana Suwannatrai, Ratchadaporn Pimpichai)


การพัฒนาแนวทางการบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
(Development of the Boy Scout and Girl Guide Management Approach in Schools under the Secondary Educational Service Area Office 23)

สรรพสิทธิ์ ศรีระวรรณ, กาญจน์ เรืองมนตรี, สุธรรม ธรรมทัศนานนท์
(Subpasit Srirawan, Karn Ruangmontri)


การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
(Development of Guidelines for Excellence of Dual Vocational Education of Udonthani Vocational Education)

สุระชัย ลาพิมพ์, กาญจน์ เรืองมนตรี
(Surachai Laphim, Karn Ruangmontri)


การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
(Good Governance Based Administration Affecting Administrative Effectiveness of Schools under the Office of Mukdahan Primary Educational Service Area)

ขจรศักดิ์ ว่องไว, เพลินพิศ ธรรมรัตน์, ระภีพรรณ ร้อยพิลา
(Kajohnsak Wongwai, Ploenpit Thummarat, Rapeepan Roypila)


การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
(A Parental Participation in Primary School Education Management Bangkapi District Bangkok)

วนิดา พัฒเพ็ง, จุลดิศ คัญทัพ
(Wanida Phatpheng, Juladis Khanthap)


สภาพที่เป็นจริงและสภาพที่พึงประสงค์ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
(The Actual Condition and Desirable Condition of Schools Student Care and Support System Under Pathum Thani Primary Educational Service Area 1)

ภูษณิศา ม่วงเกษม, ประยุทธ ชูสอน
(pusanisa muangkasem, Prayuth Chusorn )


สภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการตามวัย ของเด็กปฐมวัยโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
(Conditions, Problems and Effectiveness of the Learning Experience Management for Promoting Early Childhood Development in Schools under the Office of Sakon Nakhon Primary Education)

ฤทัยรัตน์ ฝ่ายเทศ, ไชยา ภาวะบุตร, ประภัสร สุภาสอน
(Ruethairat Faithat, Chaiya Pawabutra, Prapat Supasorn)


การพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
(Operational Development of Student Assistance System in Thakhor (Chunprasatsin) School Under the Office of Nakhon Phanom Primary Education Service Area 1)

สมิหลา สอนโพธิ์, สวัสดิ์ โพธิวัฒน์, เยาวลักษณ์ สุตะโคตร
(Samelah Sonpro, Sawat Pothivat, Yaovalak Sutacort)


การศึกษาการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในโรงเรียนการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี
(The Study of Classrooms Research in School Under Local Government Organizations Pathum Thani Province)

หทัยชนก พิชัยช่วง, ประยุทธ ชูสอน
(Hathaichanok Pichaichung, Prayuth Chusorn)


ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำครูในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร
(The Factors affect to Teachers’ Leadership of Sakon Nakhon Vocational Education Commission Office.)

ผกาวลี เกียรติไกวัล, ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์, ประภัสร สุภาสอน
(Phakawalee Kiettikaiwan, Sikan Pienthunyakorn, Praphat Supasorn)


การพัฒนาครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ในการจัดประสบการณ์ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education)
(The Development of Early Childhood Teachers in the 21st Century in STEM Education Learning Experience Provision)

วันเพ็ญ นันทะศรี
(Wanphen Nanthasri)


บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
(The Roles of school administrators in the development of teacher Competencies in the 21st Century under Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area Office 5)

มลฤดี ศรีสานต์, ทองสุข วันแสน, ประสิทธิ์ นิ่มจินดา, พรรณี สุวัตถี
(Monrudee Srisan, Thongsook Wansan, Prasit Nimjinda, Pannee Suwatthee)


สมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษายโสธร เขต 1
(Competencies of school Administrators in the 21st Century Under Yasothon Primary Educational Service Area Office 1)

นิศาชล นามสาย, ทองสุข วันแสน, ไพฑูรย์ มีกุศล, สมหมาย สร้อยนาคพงษ์
(Nisachon Namsai, Thongsook Wansaen, Paitoon Mikusol, Sommai Sroinakpong)


การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านดอยคำ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้กระบวนการบริหารงานวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง
(The Administration of Students Supporting System for Ban Doikham School Hot District Chaing Mai Province Based on Deming Cycle Process)

เทิดศักดิ์ ยะยอง, สนิท หาจัตุรัส
(Terdsuk Yayong, Sanit Hajaturat)


สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเพลินรัก
(State and Problems of Educational Management in Plearnruk Kindergarten)

ปัณฑารีย์ มังตรีสรรค์, ศศิลักษณ์ ขยันกิจ
(Puntharee Mongtrison, Sasilak Khayankij)


แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
(The Academic Administration Development Approach For Phrao District Non-Formal And Inforrmal Education Centre, Chaing Mai Province)

มัทธนา คงทวีบุญ, สนิท หาจัตุรัส
(Mattana Kongthaweeboon, Sanit Hajaturat)


ภาวะผู้นำยุคดิจิทัล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ

ไชยา ภาวะบุตร
(Chaiya Pawabutra)


คำแนะนำในการเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


ขั้นตอนการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


รูปแบบการเขียนบทความ


รูปแบบการเขียนบทความ