วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม

ความเต็มใจจ่ายของผู้ขับขี่เพื่อลดการปล่อยก๊าช CO2 ของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ DRIVERS’ WILLINGNESS TO PAY FOR CO2 EMISSION REDUCTION OF GASOHOL E20

Aerwadee Premashthira เออวดี เปรมัษเฐียร, Jitlada Chaovanaphana จิตรลดา เชาวณาพรรณ์, Santi Sanglestsawai สันติ แสงเลิศไสว

24-39

หนังสือน่าอ่าน Must Read

Journal of Environmental Management WebAdmin

140-141

View All Issues 

Indexed in tci  and aci

Loading