วารสารวิศวกรรมสาร มก. ปีที่ 33 ฉบับที่ 109 (มกราคม-มิถุนายน 2563)

งานวิจัย (Research papers)