วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2563)

The Quality Assurance Management Model For World-Classtadard Excellence

ชามาศ ดิษฐเจริญ, Surachai Meechan, Taviga Tungprapa

1-11

The Development of Happiness at Work Indicators of Elementary School Teachers under the Primary Educational Service Area Offices in the Northeast Region

ก่อกนิษฐ์ คำมะลา, วัลนิกา ฉลากบาง, วาโร เพ็งสวัสดิ์, พรเทพ เสถียรนพเก้า

31-39

The Development of Nursing Practice Ethics Indicators of Nursing Students

วิสัย คะตา, วัลนิกา ฉลากบาง, พรเทพ เสถียรนพเก้า, เอกลักษณ์ เพียสา

40-48

THE ROTATION OF AUDITOR AND EARNINGS MANAGEMENT

Sillpaporn Srijunpetch, Panapat Tirapongsan

58-66

Isan Popular Song and Factors Affecting Popularity of Isan Song in Thailand

Isan Popular Song and Factors Affecting Popularity of Isan Song in Thailand.

นายศราวุธ โชติจำรัส

76-84

THE SOFTBALL ADMINISTRATIVE MODELS

ประวีณ สุทธิสง่า, ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ, อนันต์ มาลารัตน์, สุนทร แม้นสงวน

85-94

Educational Technology with New Normal in Education

ธนะวัฒน์ วรรณประภา, วทัญญู วุฒิวรรณ์, จารุวรรณ รักเริ่มวงษ์

124-134