วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 48 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563)

No
Title

Page

PDF
View
1
ผลของสภาวะอบแห้งและอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดอบกรอบ
Effect of drying conditions and shelf life of crispy cricket product
สุภกาญจน์ พรหมขันธ์ สุกัญญา สายธิ และชนิษฎา วงศ์บาสก์
1-12
15
2
การแสดงออกของยีน TPS1 และTPS2 และค่าพลังงานศักย์ของน้ำในใบในอ้อยสองพันธุ์ภายใต้สภาพขาดน้ำ
TPS1 and TPS2 gene expression and leaf water potential in two sugarcane varieties under water stress
ศรุตะ มานิต นงลักษณ์ เทียนเสรี
13-22
9
3
การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรม และค่าแนวโน้มทางพันธุกรรมสำหรับลักษณะความต้านทานเต้านมอักเสบของแม่โคนมไทยโดยใช้ข้อมูลในวันทดสอบ
Estimation of genetic parameters and genetic trends of mastitis resistance in Thai dairy cows using test‐day records
สายัณห์ บัวบาน เกียรติศักดิ์ เหล็งหนูดำ และมนต์ชัย ดวงจินดา
23-34
8
4
การใช้กลีเซอรอลดิบที่มีเมทานอลต่ำในอาหารไก่เนื้อต่อลักษณะซากและคุณภาพเนื้อ
Use of Low Methanol Crude Glycerol in Broiler Diet on Carcass Traits and Meat Quality
ยุวเรศ เรืองพานิช และ พิเชษฐ ศรีบุญยงค์
35-42
1
5
การพัฒนาของตัวอ่อนและความหนาแน่นที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาน้ำหมึกวัยรุ่น
Larval development and optimum density for nursing Mackerel barb juvenile, Opsarius pulchellus
เกรียงไกร สีตะพันธุ์
43-54
14
6
ความแปรปรวนทางพันธุกรรมในประชากรปลาเลียหิน (Garra cambodgiensis) ในลำน้ำว้า (ลำน้ำสาขาของแม่น้ำน่านตอนบน) จังหวัดน่าน
Genetic variation of wild population Stone lapping minnow (Garra cambodgiensis) in the Wa River (tributary of upper Nan River watershed), Nan province
เชาวลีย์ ใจสุข และ พัชรา นิธิโรจน์ภักดี
55-66
10
7
ผลของออกซินต่อการชักนำให้เกิดโซมาติคเอ็มบริโอและการพัฒนาเป็นพืชต้นใหม่ ของปาล์มน้ำมันลูกผสมพันธุ์ทรัพย์ ม.อ.
Effect of auxin on somatic embryo induction and plant regeneration of oil palm SUP-PSU
วราภรณ์ หีดฉิม สมปอง เตชะโต และ สุรีรัตน์ เย็นช้อน
67-78
15
8
การประเมินโครงการส่งเสริมการผลิตลำไยคุณภาพ กลุ่มเกษตรกรบ้านโรงวัว ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
The Assessment of Quality Longan Production A Project of the Farmers Group At Ban Rongwua, Mea Soi Subdistrict, Chom Thong District, Chiang Mai Province
นิตยาภรณ์ นิพัทธ์ศานต์ เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง ขนิษฐา เสถียรพีระกุล และรัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย
79-92
4
9
สภาพการเลี้ยงและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพในจังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร่
Raising condition and SWOT analysis for a premium grade beef production in Phayao and Phrae province
กมลทิพย์ สอนศิริ พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา สุรีย์พร แสงวงศ์ ภูวิศสรณ์ ภูมิสรณคมณ์ และชยุต ดงปาลีธรรม์
93-104
5
10
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น
Consumers’ Purchasing Behavior towards Pork Products in Khon Kaen Province, Thailand
ปริชาติ แสงคำเฉลียง สมสมร แก้วบริสุทธิ์ และสจี กัณหาเรียง
105-118
7
11
วัสดุประสานสำหรับการพอกเมล็ดพันธุ์
Binder Material for Seed Pelleting
จักรพงษ์ กางโสภา
119-130
18
12
ประสิทธิภาพของราปฏิปักษ์รูปการค้าต่อการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita (Kofoid and White) Chitwood ของมันสำปะหลัง
Efficiency of commercial products of antagonistic fungi for controlling root–knot nematode, Meloidogyne incognita (Kofoid and White) Chitwood of cassava
ภูมิ ต๊ะอุ่น วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ และดวงรัตน์ ธงภักดิ์
131-142
5
13
การประเมินคุณสมบัติทางพฤษเคมีของหญ้าขัดมอญใบยาวและผลการเสริมในอาหารต่อความเข้มข้นพิวรีน อนุพันธ์พิวรีน และกรดยูริกในพลาสมาของไก่โคราช
Evaluation of phytochemical properties of Sida acuta Burm.f. and its dietary supplement effect on plasma purine, purine derivative and uric acid concentrations of Korat chickens
อาภรณ์ คิมเข้ม และ สุทิศา เข็มผะกา
143-152
3
14
การใช้เชื้อรา Beauveria bassiana และ Metarhizium anisopliae ในการควบคุมเพลี้ยจักจั่นปีกลายหยัก Recilia dorsalis และเพลี้ย
Utilization of Entomopathogenic Pathogenic Fungi Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae (Metschn.) Control Recilia dorsaliand Nephotettix virescens (Hemiptera: Cicadellidae)
ณิชานันท์ เกินอาษา
153-162
6
15
ผลของทางใบปาล์มน้ำมันหมักแคลเซียมไฮดรอกไซด์ต่อปริมาณการกินได้ และการย่อยได้ในแพะ
Effect of Calcium Hydroxide Treated Oil Palm Frond on Feed Intake and Digestibility in Goats
ภูวดล เหมชะรา พีรวัจน์ ชูเพ็ง ณันญรัตน์ คุ้มครอง และ โสภณ บุญล้ำ
163-176
22
16
ลักษณะดินอันดับอัลทิซอลส์และแอลฟิซอลส์ในสวนลิ้นจี่ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
Soil Characteristics of Order Ultisols and Alfisols in Litchi Grove, Fang District, Chiang Mai Province
วิษณุ เจียมใจ นิวัติ อนงค์รักษ์ และสุนทร คำยอง
177-188
12
17
การจัดการธาตุไนโตรเจนเพื่อการผลิตข้าวหอมนิลในชุดดินแม่ทะ
Nitrogen management for Hom-nin rice production grown on Mea Tha soil series
จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์
189-200
16
18
ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาเก็บรักษาต่อคุณภาพ ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ และความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระในไมโครกรีนผักขี้หูด (Raphanus sativus var. caudatus Alef)
Effects of storage temperature and time on quality, antioxidants and their capacities of Thai rat-tailed radish (Raphanus sativus var. caudatus Alef) microgreen
พรชัย หาระโคตร ลลิตา เจริญทรัพย์ ภาณุมาศ ฤทธิไชย และ สมพงษ์ ทะบันหาร
201-210
13
19
Potential genetic markers and their association with production traits in Thai Pradu Hang Dam and Chee native chickens
Potential genetic markers and their association with production traits in Thai Pradu Hang Dam and Chee native chickens
Jigme Tenzin Wuttigrai Boonkum and Vibuntita Chankitisakul
211-220
12
20
Effect of Bee Product, Organic and Chemical Fertilizers on Khao Dawk Mali 105 (KDML 105) Rice Planted in Different Paddy Soils, Ubon Ratchathani Province
Effect of Bee Product, Organic and Chemical Fertilizers on Khao Dawk Mali 105 (KDML 105) Rice Planted in Different Paddy Soils, Ubon Ratchathani Province
Gon Sukkasem and Somchai Anusontpornperm
221-236
18
0
สารบัญ