วารสารไทยไภษัชยนิพนธ์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563)