วารสารไทยไภษัชยนิพนธ์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563)