วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 28 ฉบับที่ 12 (เดือนธันวาคม 2563)

ขนาดและรูปแบบการตัดชิ้นส่วนกล้วยไข่เกษตรศาสตร์ 2 ที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

พรนัชชา คงพันธุ์, อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์

2164-2172

การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่จากสารสกัดดอกบุนนาค

สุกัญญา เขียวสะอาด, สรัญญา ชวนพงษ์พานิช, อัศวิน ดาดูเคล

2185-2200

ซีราลีโนน

เสาวลักษณ์ อดุลพัชราภรณ์, อวันวี เพชรคงแก้ว

2201-2216

การจำลองการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพด้วยกระบวนการไตรรีฟอร์มมิงร่วมกับเซลล์เชื้อเพลิง

ครองขวัญ พูลบุญ, ศตวรรษ ฉิมวัย, วรณี มังคละศิริ, จิตติ มังคละศิริ

2293-2306