วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 28 ฉบับที่11 (เดือนพฤศจิกายน 2563)

ปัจจัยที่มีผลต่อการวิเคราะห์อะไมโลสในตัวอย่างข้าวเจ้าด้วยวิธีจับกับไอโอดีน

ชลธิดา ชลธิศชโลทร, นภา ตั้งเตรียมจิตมั่น, เบญจวรรณ ชิวปรีชา, อรสา สุริยาพันธ์

1929-1941

ผลของพลาสมาแบบไดอิเล็กทริคแบริเออร์ดิสชาร์จต่อการเจริญเติบโตและปริมาณสารทุติยภูมิของต้นอ่อนผักกาดหอม

ภาณุมาศ ฤทธิไชย, เยาวพา จิระเกียรติกุล, มณีรัตน์ สิงหวิบูลย์, นพพร พูลยรัตน์

2000-2011

การสะสมแคดเมียมและตะกั่วในราก ลำต้น และใบของข้าวไรซ์เบอร์รี่ (Oryza sativa L.) ในสภาวะการทดลอง

ฉัตรพงษ์ คำเลิศ, ลำใย ณีรัตนพันธุ์, อุไรวรรณ ภูนาพลอย, พรภิไล ถนอมสงัด

2012-2024

วิธีการและสภาวะที่เหมาะสมของการสกัดสารต้านอนุมูลอิสระในเมล็ดลำไย

สุกัญญา เขียวสะอาด, อัศวิน ดาดูเคล, อาทิตย์ ยาวุฑฒิ, พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์

2052-2063

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะมูลฝอย กรณีศึกษา : พื้นที่ฝังกลบเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

กรณีศึกษา : พื้นที่ฝังกลบเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

วัฒนณรงค์ มากพันธ์, สมพงศ์ โอทอง

2064-2073

การจำลองกระบวนการผลิตไฟฟ้าคาร์บอนต่ำด้วยระบบเซลล์ออกไซด์แข็งที่ผันกลับได้

ฐิติมาภรณ์ คำภีระ, อภิชญา เกษสุวรรณ, วรณี มังคละศิริ, จิตติ มังคละศิริ

2074-2086