วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 28 ฉบับที่10 (เดือนตุลาคม 2563)

ผลของ Phenylalanine ต่อความงอกของเมล็ดและสารต้านอนุมูลอิสระของต้นอ่อนทานตะวัน

ภาณุมาศ ฤทธิไชย, เยาวพา จิระเกียรติกุล, รัตนาพร พระชัย

1750-1758

ผลของระยะเวลากระตุ้นด้วยสารสกัดยีสต์ต่อปริมาณสารทุติยภูมิของยอดหัวข้าวเย็น (Dioscorea birmanica Prain & Burkill) ในสภาพปลอดเชื้อ

เยาวพา จิระเกียรติกุล, รัชนีวรรณ จิระพงศ์พัฒนา, ภาณุมาศ ฤทธิไชย, ศรีโสภา เรืองหนู, อรุณพร อิฐรัตน์

1759-1770

องค์ประกอบและการประยุกต์ใช้น้ำหมึกจากปลาหมึกบางชนิด

ชนัญญา พินศรี, จรวย สุขแสงจันทร์, จินตนา สและน้อย, กังสดาลย์ บุญปราบ; Lan Liu

1771-1779

ผลของมอลโตเดกทรินเอสเทอร์ร่วมกับ Tween 80 ต่อสมบัติเชิงรีโอโลยีและความคงตัวของอิมัลชันเครื่องดื่ม

ศันสนีย์ อุดมระติ, วิภา สุโรจนเมธากุล, สุภัคชนม์ คล่องดี, นพรัตน์ ปราบสงบ

1780-1794

การหาสภาวะที่เหมาะสมของการสกัดเพคตินจากเปลือกส้มเขียวหวานโดยเทคนิคไมโครเวฟร่วม

อัจฉรา เหล่าประเสริฐ, ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร, กาญจนา นาคประสม, นักรบ นาคประสม, เรืองชัย จูวัฒนสำราญ

1802-1812

ผลของชนิดข้าวและวิธีการทำแห้งต่อคุณภาพของโจ๊กข้าวไรซ์เบอร์รี่กึ่งสำเร็จรูปผสมแก่นตะวัน

กฤติยา เขื่อนเพชร, รวิพร พลพืช, กนกพร ลีวาณิชยกูล, ศิริยา กาวีเขียว

1813-1833

การเพิ่มความคงตัวของแอนโทไซยานินจากกระชายดำโดยการใช้วิธีโคพิกเมนเทชั่น

ณิชกุล เทียนไทย, จตุรภัทร วาฤทธิ์, นักรบ นาคประสม, กาญจนา นาคประสม, รัฐพงศ์ ปกแก้ว

1834-1844

ผลของแม่พิมพ์แทรกที่สร้างจากการพิมพ์ 3 มิติ ต่อความเสถียรของขนาดชิ้นงานในกระบวนการฉีดขึ้นรูป

ภัคจิรา ศิริรัตน์บุญขจร, แคทลียา ปัทมพรหม, พัชรี ลาภสุริยกุล, จารีนุช โรจน์เสถียร, ณัชชา ประกายมรมาส, ดำรงค์ ถนอมจิตร, สัญญา แก้วเกตุ

1903-1915