วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีที่ 14 เล่มที่ 1 / ม.ค. – มิ.ย. 2561