วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บทความวิจัย (Research Article)