วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา

 

โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศในการประเมินความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ในการบริหารจัดการพื้นที่ปลูกอ้อย (Zoning) ของไทย
ปิติณัตต์ ตรีวงศ์  
3

การบูรณาการสะตีมศึกษากับรายวิชาการเตรียมการก่อนการผลิตสำหรับงานโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
เกรียงไกร พละสนธิ  พินันทา ฉัตรวัฒนา  
18

กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์ 4.0 กับการปรับตัวของผู้ประกอบการไทยในยุคอุตสาหกรรม 4.0
นิวรัตน์ วิจิตรกุลสวัสดิ์  
28

การสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจโรงแรม 3 ดาว ในยุคประเทศไทย 4.0
อนุรักษ์ ไกรยุทธ  ประชา ตันเสนีย์  
37

การพัฒนารูปแบบการเสริมพลังอำนาจด้านจิตวิจัยสำหรับอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยกำกับของรัฐ
อรทัย แก้วทิพย์  ประชา อินัง   พงศ์เทพ จิระโร  
46

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ตลาดน้ำจังหวัดนนทบุรี
บุญยนุช ภู่ระหงษ์  ชญาภัทร์ กี่อาริโย  
56

ตัวแบบการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
มุฑิตา ทวีการไถ  ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์   
64

การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนการอนุรักษ์พลังงานเรื่อง การประหยัดพลังงาน
ชาญชัย ทองประสิทธิ์  ชาญชัย ทองประสิทธิ์  ปิติณัตต์ ตรีวงศ์  กัลยกร ไพบูลย์  วีระ ทองประสิทธิ์  
75

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงแก่นตะวันผงเพื่อสุขภาพ
จิรายุทธ จูมพลหล้า  ธนภพ โสตรโยม  ชญาภัทร์ กี่อาริโย  น้อมจิตต์ สุธีบุตร  
81

10 การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดระนอง
สุพัตรา ปราณี   บุญไทย แก้วขันตี  ฉัตรแก้ว ฮาตระวัง  
93

11 สมรรถนะร่วมวิชาชีพอาเซียนด้านอาหารและการบริการ ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ภวัต พฤกษารักษ์   อมรรัตน์ เจริญชัย   
105

12 การพัฒนากระบวนการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของธุรกิจปาล์มน้ำมันในเขตเศรษฐกิจภาคใต้ตอนบน
วาสนา เที่ยงตรง  ปณิตา วรรณพิรุณ  ขัตติยา แถวโสภา ยั่งยืน  
114

13 การประเมินอภิมานการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาล
อรจิรา ยอดคำ  ผลาดร สุวรรณโพธิ์  พงศ์เทพ จิระโร  
126

14 การศึกษาปัญหาและความต้องการช่วยเหลือของอุตสาหกรรมกุ้งแช่แข็ง ขนาดย่อมและขนาดกลาง
เทพนารินทร์ ประพันธ์พัฒน์  
137

15 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของวิศวกรอุตสาหกรรมยานยนต์
กฤษณะ โฆษชุณหนันท์  
143

16 แนวทางการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารในจังหวัดสมุทรปราการ
อัศม์เดชเดชา ปานท่าไข่  ชญาภัทร์ กี่อาริโย  
150