วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1 Thai : การพัฒนารูปแบบการให้บริการสำหรับผู้สูงอายุในร้านสะดวกซื้อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
English : The Development of a Model for Serving the Elderly in Convenience Stores in Bangkok
ชิดพงษ์ ใจภพ, ปาลิดา ศรีศรกำพล
Chidpong Jaipob, Palida Srisornkompon

1-11

 Download

2 Thai : ผลกระทบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อระดับรายงานความยั่งยืนของกิจการด้านสิ่งแวดล้อม
English : The Impact of Good Corporate Governance of Companies Listed on The Stock Exchange of Thailand: The level of Business Sustainability Report Environmental Dimension
นภาพร จักรวาลกุล, ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง, อิทธิพัทธ์ โยธะพันธ์, ชูชาติ ศิริปัญจนะ
Naphapon Jakkawankul, Sakchai Chanroung, Ittipat Yotapan, Choochart Siripunjana

12-26

 Download

3 Thai : การพัฒนางานออนซอนกลองยาวชาววาปี ของดีพื้นบ้านจังหวัดมหาสารคาม
English : Development of Chawapee’s Ongson Tomtom Festival: Popular Folk Musical Instrument of Mahasarakham
ทินกร น้อยตำแย
Tinnakorn Noytumyae

27-39

 Download

4 Thai : การพัฒนาความสามารถในการเขียนเล่าเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์
English : Developing The Narrative Writing Abilities of Matthayomsuksa 4 Students Using Hewins’ Writing Process
นิตย์รดี สารจันทร์, พิมพ์ยุพา ประพันธ์
Nitradee Sarajun , Pimyupa Praphan

40-48

 Download

5 Thai : กลวิธีการตั้งชื่อเรื่องในนวนิยายสะท้อนสังคมเพศที่สาม พ.ศ.2516-2557
English : Title Tactics for (LGBT-Themed Novels) in Thailand B.E.2516-2557
บงกชกร ทองสุก
Bongkotchakon Thongsuk

49-58

 Download

6 Thai : ผลกระทบของความชาญฉลาดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในประเทศไทย
English : The Effects of Information Technology Intelligence on Competitive Advantage at Information and Communication Technology Businesses in Thailand
ปิยะวรรณ ดาไธสง, จรวย สาวิถี, ขจิต ณ กาฬสินธุ์
Piyawan Dathaisong, Charuay Savithi, Khajit Na Kalasin

59-70

 Download

7 Thai : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางจากปัญหาราคายางพาราตกต่ำในอำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
English : Factors Related to Change in Quality of Life of Para-rubber Farmers from Low Para-rubber Prices Problem in Srinakharin District, Phatthalung Province
พลากร สัตย์ซื่อ, ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์
Palakorn Satsue, Purawich Phitthayaphinant

71-84

 Download

8 Thai : การจัดการภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมของชุมชนท่าแร่ จังหวัดสกลนคร
English : Cultural Landscape Management of Tha Rae Community, Sakon Nakhon province
พิมพ์อมร นิยมค้า, เคน เทย์เลอร์
Pim-Amorn Niyomkar, Ken Taylor

85-96

 Download

9 Thai : ปัจจัยด้านมาตรฐานของสถานประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพระดับสากลที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
English : The Standards of Thai Spa Quality Award and How They Influence Foreign Customer Level of Satisfaction
ภักดี กลั่นภักดี
Pakdee Klunpakdee

97-110

 Download

10 Thai : ปัจจัยจำแนกการตัดสินใจศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษาของนักเรียนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
English : The Discriminating Factors for Decision Making of Students to Study in Vocational Colleges in the Southern Region (Gulf of Thailand) Provincial Cluster
ภัคชุดา เสรีรัตน์, สุจิตรา จรจิตร, วัน เดชพิชัย
Phakchuda Sereerat, Sujitra Jorajit, Wan Dachpichai

111-123

 Download

11 Thai : กระบวนการค้ามนุษย์ของแรงงานข้ามชาติลาวในจังหวัดมหาสารคาม
English : Entering Human Trafficking: A Case Study of The Mobility of Laos Labors in Maha Sarakham Province
ยุภาพร ยุภาศ
Yupapron Yupas

124-131

 Download

12 Thai : ผลกระทบของความรู้ทางการบัญชีที่หลากหลายที่มีต่อความสำเร็จในวิชาชีพของนักบัญชีธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย
English : Effects of Diversified Accounting Knowledge on Professional Success of Accountants in The Auto Parts Manufacturing Businesses in Thailand
วนิดา มาตรโพนทอง, ญาณินท์ ตั้งภิญโญพุฒิคุณ, ไตรรงค์ สวัสดิกุล
Vanida Matrphonthong, Yanin Tangpinyoputthikhun, Trairong Swatdikun

132-143

 Download

13 Thai : การพัฒนาหลักสูตรพัฒนาบุคลากรของธุรกิจนำเที่ยว ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะร่วมวิชาชีพ สำหรับการท่องเที่ยวอาเซียน
English : Staff Competency Development Program for Tour Business Operations under the ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals
วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์, ชวลีย์ ณ ถลาง
Wantakan Seemarorit, Chawalee Na Thalang

144-154

 Download

14 Thai : บทวิเคราะห์ผลกระทบของการปรับปรุงกฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อผู้ประกอบการในประเทศไทย
English : An Analysis of the Impact of the Personal Income Tax Amendment on Entrepreneurs in Thailand
วิริยา แซ่หลี
Wiriya Saele

155-169

 Download

15 Thai : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) สำหรับธุรกิจร้านกาแฟสดของนักลงทุนไทยที่ลงทุนเอง และเปิดสาขาในรูปแบบแฟรนไชน์ ในกรุงเทพมหานคร
English : Marketing Mix Factors (7P’s) Suitable for a Thai Investor’s Fresh Coffee Shop Franchise in Bangkok
วิสุทธิ์ อำพันธ์พงศ์, ปาลิดา ศรีศรกำพล
Wisut Ampunpong, Palida Srisornkompon

170-182

 Download

16 Thai : การศึกษาการเตรียมความพร้อมต่อการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 อาชีพเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
English : The study of the readiness to participate in the ASEAN Economic Community: A case study of Khonkaen University Students for the eight professions in free flow skilled labour
สุกัญญารัตน์ เวชะวัชนะ, ประชาสรรค์ แสนภักดี
Sukanyarat Wechawatchana, Prachasan Saenpakdee

183-192

 Download

17 Thai : เทคนิคการออมเพื่อการเกษียณ
English : Saving Techniques for Retirement
ฬุลิยา ธีระธัญศิริกุล, กนกพร พรหมสวัสดิ์, ปฏิภัค เจริญรัตน์, มาลิสา นารัตฐา, รังสรรค์ ห้องหาย, วริษฐา แสงพงค์, ณิชาพร ภูริสมิต, เกษราภรณ์ สุตตาพงค์
Luliya Teeratansirikool, Kanokporn Promsawat, Patipak Jaroenrat, Malisa Naratta, Rangsan HongHai, Waristha Seangpong, Nichaporn Purismit, Kesaraporn Suttapong

193-206

 Download

18 Thai : การศึกษารูปแบบตลาดนัดชุมชนตำบลนาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
English : Na Pho Sub-district Community Flea Market, Kud Rang District, Maha Sarakham Province
อำพัน ศิริสม, ดิฐา แสงวัฒนะชัย
Aumphan Sirisom, Dita Sangvatanachai

207-221

 Download

19 Thai : ระบำอาเซียนสัมพันธ์ : การประยุกต์และการออกแบบศิลปะการแสดงเพื่อสร้างสัมพันธภาพทางวัฒนธรรม
English : ASEAN Relationship Dance : Applying and Designing Performing Arts for Building a Cultural Relationship
อุรารมย์ จันทมาลา
Ourarom Chantamala

222-229

 Download

20 Thai : โครงสร้างการปกครองภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญสปป.ลาว ฉบับปรับปรุงแก้ไข ค.ศ.2015
English : Political structure of Lao PDR under the Amended 2015 Constitution
ศุทธิกานต์ มีจั่น
Suthikarn Meechan

230-238

 Download