วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2561


VISION2020

การขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต
[นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย]

Editor’s Desk

สารจากบรรณาธิการ วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
[ทพญ.สุณี วงศ์คงคาเทพ]

บทความปริทัศน์

การคำนวณขนาดตัวอย่างสำหรับงานวิจัย โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป G*Power
[ธวัชชัย วรพงศธร Ph.D., สุรีย์พันธุ์ วรพงศธร สด.]


การพัฒนาชุดข้อมูลความรู้พื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นสำหรับประชาชนไทย โดยใช้แนวคิดระบบพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพไทย แบบบูรณาการ 3 มิติ (Development of the core set of Health related messages for Thai people using the 3 dimensional Thai Health Literacy conceptual framework)
[วิมล โรมา, สายชล คล้อยเอี่ยม]

บทวิทยาการ

การประสานงานโครงการเชิงบูรณาการ : บทเรียนจากโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
[ศิริพร จิรวัฒน์กุล]


ประสิทธิผลของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพของเกษตรกรบ้านไร่สวนลาว อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
[อภิชัย คุณีพงษ์]


การเผชิญปัญหาของครอบครัว ที่มีวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อม
[สุจิตรา ขุนน้อย, เสาวคนธ์ วีระศิริ]


การทำงานก่อสร้างกลางแจ้งกับมาตรฐานความร้อนในการทำงานของกระทรวงแรงงาน
[กรรณิกา ฤทธาพรม, วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์, วรกมล บุณยโยธิน, อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย]


การศึกษาภาวะสุขภาพประชาชน ในพื้นที่รอบเขตอุตสาหกรรมปิโตรเคมี กรณีศึกษาจังหวัดระยอง
[จันทร์ทิพย์ อินทวงศ์, นัยนา พันโกฏิ, มนัสดาว แนวพนา]


ผลจากการใช้แนวทางเวชปฏิบัติเพื่อการป้องกันและแก้ไขภาวะตกเลือดหลังคลอดในโรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 10
[ทิพา ไกรลาศ]


รูปแบบการพัฒนาตลาดน่าซื้อเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
[บุญเลิศ มาตรนาคุณ, ชัยยง ขามรัตน์, พิทยา ศรีเมือง]


สถานการณ์การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
[สุพัตรา พรมนนท์, กาญจนา นาถะพินธุ]