วารสารการเมืองการปกครอง

Journal of Politics and Governance
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
(Volume.8 Issue.2)
  ประจำเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561
(May – August 2018)


การเมืองหลากระดับ


Multidimensional Politics

 


หน้าปก(cover)
ส่วนหน้า
บทบรรณาธิการ
สารบัญ
การพัฒนาบทบาทคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) กลไกขับเคลื่อนประชารัฐ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(Developmental Scheme for Village Committee Organization as an Instrument for Implementing ‘Pracharat Policy on the Basis of the Philosophy of Sufficiency Economy’) 1
อรรถสิทธิ์ พานแก้ว ภัทรวุฒิ เฉยศิริ และ กุลชาติ ทักษไพบูลย์
การบริหารจัดการท้องถิ่นเพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มโรงสีข้าวชุมชน ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม(Local Governance for the Development of Community Economy: The Case Studyof the Group Operating Community Rice Mill in Nongbua Sub-district, KosumpisaiDistrict, Maha Sarakham Province) 16
สุนทรชัย ชอบยศ
การวินิจฉัยระบบองค์กรเพื่อการพัฒนาองค์กรชุมชน : กรณีศึกษากองทุนข้าวพันธุ์ดี ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม(Organization Diagnosis for Community Organization Development: A Case Study of Local Rice Fund Nongkukard Sub-district, Borabu District, Mahasarakham Province) 33
วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ
กระบวนการปฏิบัติที่ดีในการตรวจสอบและต่อต้านการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์กับเทศบาลเมืองบัวขาว(The Good Practices in Investigate and Anti-Corruption of Local Administrative Organizations between Kalasin Municipality and Buakhao Municipality) 57
กตัญญู แก้วหานาม และ พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม
จิตวิญญาณหมอลำกลอนสู่ความเชื่อทางการเมืองของท้องถิ่นอีสาน(Soul Singer Bolted into the Political Beliefs of the Local ISAN) 71
พิศณุภงศ์ ศรีศากยวรางกูร และ อลงกรณ์ อรรคแสง
ภาวะผู้นำที่มีผลต่อประสิทธิผลของงานในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตามเจตคติของประชาชน กรณีศึกษาพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา(Leadership Affecting Effectiveness of Prime Minister Position According to the Attitude of the People: A Case Study of General Prayut Chan-o-cha) 85
เสาวรักษ์ หงส์ไทย และ ไพฑูรย์ โพธิสว่าง
กลยุทธ์ในการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติของประเทศไทย(Strategy in Thailand’s Natural Disaster Management) 100
เอกราช บุญเริง และ อโณทัย หาระสาร
การกำหนดอัตราโทษที่เหมาะสมสำหรับผู้ขับขี่รถในขณะมึนเมาสุรา เป็นเหตุให้เกิด ความเสียหายแก่ผู้อื่น(Determining the Appropriate Penalty for the Driver while Intoxicated Which Has Caused the Damage to the Others) 116
สุรศักดิ์ มีบัว
การประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (Satisfaction Evaluation of the Operation of the National Health Commission Office for the Fiscal Year 2016) 131
สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ และ บุญวดี มนตรีกุล ณ อยุธยา
ปัจจัยด้านการบริหารที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของอารามราษฏร์เขตกรุงเทพมหานคร (Managerial Factors Affecting the Work Performances of the Non-Royal Patronage Monasteries in the Bangkok Metropolitan Administration Area) 147
พระมหาไพศาล นาสุริวงศ์
ความคิดเห็นของนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ที่มีต่อการเปิดเปิดภาคเรียน ตามประชาคมอาเซียน(Opinion of College of Politics and Governance Students to the SemesterOpening-Ending into the ASEAN Community) 160
มนตรี คำวัน
ความคิดเห็นของนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครองต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (The Opinion of Student’s towards Learning Facilities of College of Politics and Governance Mahasarakham University) 171
ไชยมนู กุนอก
ความสามารถในการปรับตัวของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(The Ability of Adaptation of the Undergraduate Freshmen in College of Politics and Governance, Mahasarakham University) 186
นันทนพ เข็มเพชร
วิจารณ์หนังสือ (Book Review) : Building the Commune: Radical Democracy in Venezuela. โดย George Ciccariello-Maher. London: Verso Books, 2016 200
จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
กติกาและรูปแบบการตีพิมพ์ 208
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพวารสาร (Peer Reviews) 212

Loading